NATUURLIJK PRIVACY

NATUURLIJK Centrum Bewustzijn & Bloei en AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens)

W
ij nemen uw privacy zeer serieus. Zowel bij de behandelingen en activiteiten, alle contacten die we hebben, als ook administratief.
Wettelijk waren we hier al toe verplicht volgens de WGBO, maar nu ook middels de AVG = Europese wetgeving (GDPR) m.i.v. 25-05-2018.
We werken hier uiteraard aan mee. We willen met uw persoonlijke gegevens omgaan zoals wij willen dat anderen met onze gegevens omgaan.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelende therapeuten, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling mogelijk noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
· zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en/of medische gegevens,
· er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeuten hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
· Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij of onze administrateur, een factuur kan opstellen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen we u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE NOTA
Op de nota die u ontvangt staan onderstaande gegevens
- uw naam, adres en woonplaats en emailadres (als dat van toepassing is)
- de datum van de behandeling
- een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘energetische behandeling’
- de kosten van een consult/workshop/reis


AANVULLENDE INFORMATIE:
NATUURLIJK Centrum Bewustzijn & Bloei en de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens):
Wij nemen uw privacy zeer serieus. Zowel bij de behandelingen en activiteiten, alle contacten die we hebben, als ook administratief. Wettelijk waren we hier al toe verplicht volgens de WGBO, maar nu ook middels de AVG = Algemene Verordening Persoonsgegevens = Europese wetgeving (GDPR) m.i.v. 25-05-2018. We werken hier uiteraard aan mee. We willen met uw persoonlijke gegevens omgaan zoals wij willen dat anderen met onze gegevens omgaan.

Daarom geven we u hier een kort overzicht hoe we dit toepassen.
- Contactgegevens
Hoe verkregen?
Via inschrijving op onze nieuwsbrief, voor behandelingen, via deelname aan workshops of andere activiteiten door ons georganiseerd. We gebruiken geen persoonlijke gegevens door anderen aangeleverd, mits dit met uitdrukkelijke toestemming door u is gedaan (bijvoorbeeld medische gegevens andere behandelaars).
Welke gegevens?
Naam, adres, woonplaats en mailgegevens, de voor behandelingen noodzakelijke persoonlijke en bijzondere gegevens, waaronder medische en/of familiegegevens. Bij girale betalingen verkrijgen we een bankrekeningnummer.
Waarvoor gebruiken?
De gegevens worden slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze gevraagd zijn. Ofwel voor het verzenden van de nieuwsbrief, ofwel voor communicatie rondom de behandeling of correspondentie over de verschillende activiteiten door ons georganiseerd.
Vragenformulier?
Voor een aantal specifieke activiteiten of een behandeling vragen we aanvullende gegevens middels een vragenformulier.
Behandelovereenkomst?
Voor een behandeling zijn we verplicht een behandelovereenkomst op te stellen, deze te laten ondertekenen door u (of igv een minderjarige, door een ouder) en te bewaren in een cliëntendossier.

- Mail
We streven er naar om het benoemen van persoonlijke gegevens in mails zoveel mogelijk te vermijden. Een vragenformulier en/of behandelovereenkomst wordt zoveel mogelijk ter plekke ingevuld.
Onze mail is beveiligd door de provider en wordt regelmatig opgeschoond. Oudere mails worden op een aparte en beveiligde harde schijf bewaard indien noodzakelijk.

- Opslag gegevens
Persoonlijke gegevens, zowel algemene als ook bijzondere:
Worden fysiek in een afsluitbaar cliëntendossier bewaard in een afsluitbare ruimte in de praktijk. Worden digitaal zoveel mogelijk op een aparte en beveiligde losse harde schijf bewaard.

- Derden
Wie kunnen uw gegevens onder ogen krijgen?
Naast de beide behandelaars in de maatschap, kunnen incidenteel onze administratief medewerker en onze boekhouder (een gedeelte) van de persoonlijke gegevens inzien. Zij hebben allen een ‘Verwerkersovereenkomst’ getekend. Verder zijn uw naam en mailgegevens bekend bij de mailprovider en de provider van ons nieuwsbriefsysteem. Beide voldoen aan de richtlijnen van de AVG. Uw naam en bankgegevens zijn bekend bij onze bank. Ook zij voldoen aan de richtlijnen van de AVG.
Wij verstrekken geen gegevens van u aan derden, anders dan hierboven genoemd.

- Onze maatregelen en verplichtingen
Informeren
Wij informeren u middels de nieuwsbrief, middels de ‘Privacyverklaring’ op onze website, middels de toelichting op deze privacyverklaring en middels de te ondertekenen behandelovereenkomst of vragenlijst.
In geval van een datalek (mogelijkheid dat uw persoonlijke gegevens ongevraagd bij anderen terecht komen) informeren wij u hierover. Ook melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Bijhouden (Cliëntendossier, register)
Wij houden een cliëntendossier bij (met o.a. de behandeling, voortgang en eventueel gemaakte afspraken rondom de behandeling).
Wij houden een register bij voor de AP (met daarin alle maatregelen die wij nemen in het kader van de AVG)
Uw rechten
U hebt recht om te weten welke persoonlijke gegevens we van u bewaren, hoe we daar aan gekomen zijn, waarvoor ze gebruikt worden, en hoe lang we deze gegevens bewaren. Verder hebt u recht op inzage, recht op herziening en recht op verwijdering van uw gegevens. U kunt dit ten alle tijden bij ons opvragen of aanvragen. Wij respecteren dit zonder toelichting en handelen dit binnen twee weken met u af.
Beveiliging (Fysiek, online, gedrag)
Wij beveiligen zowel de fysieke opslag van de dossiers als ook de elektronische (online) opslag van de gegevens volgens de richtlijnen van de AVG. Verder zijn wij ons er van bewust dat er zorgvuldig met uw gegevens omgegaan moet worden. In al ons handelen zal dit meespelen.
Datalekken doorgeven (AP)
Wij melden een (mogelijk) datalek direct aan de AP. Uiteraard wordt u ook op de hoogte gesteld van een eventuele datalek waarbij (mogelijk) uw gegevens betrokken zijn.

- Verdere informatie
Privacyverklaring op onze website (De uitgebreide Privacyverklaring vindt u hier)(link invoegen)
Klachten
Voor klachten over hoe wij met uw privacy omgaan, zijn wij uiteraard graag de eersten die het horen. Verder kunt u terecht bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens)
Contactgegevens AP: zie HIER
Voortschrijdend inzicht
De wetgeving is nieuw. We doen ons best om aan alle regelgeving te voldoen. Dit betekent ook dat we  aanpassingen zullen doen waar dit nodig is.